OM FÖRSKOLAN STEGET

 • SYFTE

  Syftet med vårt arbete är att skapa en trygg, harmonisk lärande miljö för våra barn där alla känner sig välkomna och kan utveckla sina sociala, emotionella och intellektuella kompetenser. Att arbeta med ansvar och inflytande syftar till att all personal, föräldrar och barn känner sig delaktiga och att det blir en gemenskap.

 • VÅRT MÅL

  Barnen ska utvecklas till starka individer som har förståelse och respekt för sin omgivning, och integreras till samhället på rätt sätt

  Barnen utvecklar förståelsen för värdegrunden så som demokrati, respekt, jämlikhet bland könen och alla människors lika värde

  Barnen utvecklas till ansvarsfulla individer som tar ansvar för sig själva och för sin omgivning

  Barnen utvecklar sin miljömedvetenhet och att värna om naturen

  Barnen är aktiva för dagens teknologi samtidigt som de utvecklar sig genom den

 • VÅR VISION

  Att utveckla barnen till starka individer som respekterar sin omgivning och mänsklighetens etiska, humanistiska normer och värderingar

 • PERSONALMÖTEN

  Vi har personalmöte en gång i månaden. Då stänger förskolan 15.30. Detta informeras om i god tid via Tyra appen och månadsbrev.

  Planeringsdagar 3-4 dagar per år har Förskolan Steget stängt för planeringsdag/utvärderingsdag. Detta informeras via Tyra appen och månadsbrev i god tid inför varje termin.

tyra appen

Här på Förskolan Steget använder vi förskola appen ”TYRA” som är mycket populär och omtyckt av både pedagoger och föräldrar.

Lite information om ”TYRA”: “Tyra- appen” – är den kompletta och enkla förskole-appen för dokumentation, kommunikation och närvarokontroll. Titta gärna in på TYRAS demofilmer: http://www.tyra-appen.se/demo/, så kan ni se exakt hur man gör och hur ni kan ha nytta av TYRA! Tyra-appen översätts på det språk ni använder er av i er enhet (mobil/surfplatta). För närvarande kan man välja emellan svenska, engelska, arabiska och spanska. Om er mobil/enheten är på annat språk så väljer appen automatiskt engelska. Tyra har funktioner såsom: Närvarokontroll (in-ut checkning, schema) Personalen får information om vilka datum och tider barnen vistas på förskolan. Personalen checkar in och checkar ut barnen när föräldrarna lämnar och hämtar barnen Föräldrarna lägger in schema för sina barn i appen Föräldrarna sjukanmäler barnen via appen

Detta gör att personalen kan: Förbättra resursplaneringen (personal, matförbrukning) Se när barnen ska bli hämtade och av vem. Räkna in barnen, t ex vid utflykter. Enkelt ser vilka barn som är sjuka och beräknad återkomst

klagomålshantering

Rutiner för klagomåls hantering på Förskolan Steget

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?

Vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med rektorn på skolan. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Rektor tar emot ditt klagomål. Mail till rektor: ertekin3@forskolansteget.se

Därefter kontaktar rektorn berörd personal för att få dess syn på sakfrågan. Ansvariga följer upp klagomålet inom 14 dagar. Om du inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med Huvudmannen som är ordförande i föreningen. mail: info@forskolansteget.se

Måste jag skriva? Det underlättar om Du skriver ner klagomålet. Om inte klagomålet är så komplicerat går det också bra att framföra det muntligt eller telefon. Telefonnummer till förskolan: 076 171 04 94.

När får jag svar? Inom tio arbetsdagar skall Du få ett svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat och kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än tio arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.